Đến thăm http://www.tranonet.com

                             Dịch tự động đa ngôn ngữ chính xác nhất.


Dịch tự động                 = Machine translation
Dịch máy                       = Machine translation
Dịch máy thống kế         = Statistical Machine Translation
Dịch máy dựa trên ví dụ = example-based machine translation
Ngoại ngữ                     = foreign language
Học                               = learn

Danh từ = Noun
Động từ = Verb
Danh từ chung = Common noun
Danh từ riêng = Proper noun
Phó từ = Adverb

Tiếng Anh = English 
Tiếng Việt = Vietnamese
Tiếng Nhật = Japanese
Tiếng Pháp = French 
Tiếng Hàn = Korean